Verificació de document signat

Identificador de signatura del document que voleu verificar. Ex: G1LC-W5YA-TM41-2070-7181-7835